برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نحوه ثبت‌نام ( 449 بازدید)
نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ تفکر انتقادی و حل مسأله ( 388 بازدید)
دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 315 بازدید)
دبیرخانه کنگره ( 305 بازدید)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 296 بازدید)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 290 بازدید)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 278 بازدید)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 269 بازدید)
اعضا کمیته اجرایی ( 252 بازدید)
اعضا کمیته علمی ( 242 بازدید)
مقدمه ( 228 بازدید)
راهنمای ارسال پوستر ( 225 بازدید)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 217 بازدید)
برنامه‌های کنگره ( 214 بازدید)
گروه‌های اهداف ( 211 بازدید)
برنامه‌های کنگره ( 200 بازدید)
محورهای همایش ( 193 بازدید)
افراد ( 162 بازدید)
درباره کنگره ( 159 بازدید)
سازمان کنگره ( 133 بازدید)
حامیان و برگزار کنندگان ( 17 بازدید)
محورهای همایش ( 15 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضا کمیته علمی ( 26 چاپ)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 20 چاپ)
نحوه ثبت‌نام ( 19 چاپ)
درباره کنگره ( 18 چاپ)
اعضا کمیته اجرایی ( 18 چاپ)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 18 چاپ)
راهنمای ارسال پوستر ( 17 چاپ)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 17 چاپ)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 17 چاپ)
برنامه‌های کنگره ( 17 چاپ)
دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 15 چاپ)
محورهای همایش ( 15 چاپ)
افراد ( 15 چاپ)
گروه‌های اهداف ( 15 چاپ)
نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ تفکر انتقادی و حل مسأله ( 15 چاپ)
دبیرخانه کنگره ( 14 چاپ)
برنامه‌های کنگره ( 12 چاپ)
مقدمه ( 10 چاپ)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 9 چاپ)
سازمان کنگره ( 7 چاپ)
حامیان و برگزار کنندگان ( 2 چاپ)
محورهای همایش ( 2 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر