راهنمای نگارش خلاصه مقاله

 | تاریخ ارسال: 1397/7/26 | 
راهنمای تنظیم خلاصه مقاله
 کلیه مقالات ارسالی پس از داوری علمی و داشتن معیارهای پذیرش به صورت پوستر ارایه و در صورت تمایل نویسندگان، مقاله کامل در مجله علمی و پژوهشی مدیریت پرستاری چاپ می شوند.

در تنظیم خلاصه مقالات موارد زیر رعایت گردد:
عنوان مقاله:
نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نشانی پستی و نشانی پست الکترونیک ارائه دهنده مقاله ذکر گردد.
مقدمه و اهداف، روش کار،  یافته ها، بحث و نتیجه گیری، کلمات کلیدی
تعداد کلمات: 350 کلمه ( به صورت متناسب بین بخش های فوق الذکر تقسیم گردد)
زبان مقاله: فارسی
نوع فایل ارسالی: هر دو شکل  word و pdf
اندازه کاغذ  A4 :
قلم : B  Nazanin  
اندازه:  14

به مقالات ارسالی به صورت چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.خلاصه مقالات پذیرفته شده بدون هیچگونه تغییر در کتاب الکترونیکی خلاصه مقالات چاپ خواهد شد. صحت علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. همچنین مقاله نباید در کنگره یا مجله دیگر ارایه شده باشد.

 

دفعات مشاهده: 986 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر